پرده شید سان اسکرین : 1% - 3% - 55%

پرده شید اکسترنال(فضای باز)